Celem Organizacji jest realizacja następujących zadań:

 

Z zakresu ochrony środowiska:

 

 1. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz działań z zakresu efektywności energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, technologii LED oraz odnawialnych źródeł energii
 2. Propagowanie idei świadomych oszczędności w kosztach zużycia energii oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii
 3. Popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, działań z zakresu efektywności energetycznej oraz prowadzenie edukacji związanej
  z ekologią, ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii (ze szczególnym uwzględnieniem technologii LED) i zrównoważonym rozwojem.
 4. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekologii, ochronie środowiska, efektywności energetycznej, zrównoważonym rozwoju oraz odnawialnych źródłach energii.
 5. Informowanie o problemach ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju
  i metodach ich rozwiązywania.
 6. Upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska, zastosowania odnawialnych źródeł energii, działań z zakresu efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju, w tym technologii LED
 7. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie nowych technologii proekologicznych,
   ze szczególnym uwzględnieniem technologii LED oraz odnawialnych źródeł energii.
 8. Kreowanie ekologicznego wizerunku regionu.
 9. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury proekologicznej.
 10. Inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia ochrony środowiska w rozwoju regionu, popularyzacji zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz intensyfikacji działań z zakresu efektywności energetycznej.
 11. Doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie ekologii, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska i działań z zakresu efektywności energetycznej.
 12. Prowadzenie badań produktów LED oraz ich analiza. 
 13. Propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego regionu.
 14. Doradztwo, organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych
 15. Wspieranie i nawiązywanie współpracy z podmiotami zagranicznymi działającymi w obszarze ochrony środowiska.
 16. Aktywizacja i wspieranie udziału wolontariuszy we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych
   w ramach organizacji.
 17. Inspirowanie działań mających na celu wzmacniania postaw proekologicznych i prozdrowotnych

 

Z zakresu rodziny i polityki społecznej:

 

 1. Wdrażanie aktywnej polityki społecznej,
 2. Tworzenie warunków sprzyjających uczestnictwu w życiu społecznym osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. Propagowanie aktywnego trybu życia i wsparcia osób w wieku poprodukcyjnym.
 4. Aktywna integracja rodziny
 5.  Rozwijanie działań ukierunkowanych na wzmacnianie postaw prospołecznych i liderskich wśród dzieci i młodzieży
 6. Wspieranie w obszarze dostarczania informacji na temat zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, rekreacji i aktywności społecznej rodzin.
 7.  Działania zwiększające aktywność społeczną następujących grup: osób starszych, osób niepełnosprawnych lub o niskim statusie materialnym w obszarach edukacji, profilaktyki zdrowotnej,  sportu i rekreacji, kultury czy animacji społecznej.
 8.  Przedsięwzięcia na rzecz integracji międzypokoleniowej.
 9. Wsparcie działań mających na celu wyrównanie szans w dostępie do rekreacji dzieci
   i młodzieży niepełnosprawnej/z rodzin o niskim statusie materialnym.
 10. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 11. Projektowanie i proponowanie rozwiązań na rzecz działań adresowanych bezpośrednio do rodzin
 12. Realizacja działań z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji i profilaktyki chorób
 13. Tworzenie i prowadzenie centrów rodzinnej aktywności. 

 

 

Z zakresu kultury:

 

 1. Organizacja wydarzeń kulturalnych tj. festiwali, przeglądów, koncertów, konkursów, spektakli, pokazów filmowych, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów
 2. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży realizowana w różnych formach.
 3. Organizacja kursów, konferencji, warsztatów z różnych dziedzin kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.
 4. Organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań z zakresu edukacji kulturalnej i edukacji regionalnej.
 5. Promocja wizerunku województw, jako atrakcyjnych turystycznie i kulturalnie
 6. Organizowanie imprez krajoznawczych i turystycznych promujących atrakcje regionu, szlaki turystyczne i produkty turystyczne stworzone w oparciu o potencjał przyrodniczy, kulturowy
  i przestrzenny regionu oraz związane z dziedzictwem kulinarnym

 

 

 

 

 

 

 

biuro@ledgo.com.pl

 

 

zdrowy styl życia

 

 

rekreacja

Skontaktuj się z nami

mail: biuro@ledgo.com.pl

 

Ul. Łokietka 17

Tuszyn 95-080

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200